ZACZYNAMY!

Niniejsza strona przeznaczona jest dla kandydatów na studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim. Rejestracja on-line równoznaczna jest z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, będącego jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji. Następnie należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty i złożyć w jednym z punktów rekrutacyjnych w terminie do 30 września br.

Rejestracja ONLINE jest obowiązkowa

Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, adres ul. Sucharskiego 2, 35 -225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”).
 2. Inspektorem ochrony danych w WSIiZ jest Pan Roman Fedyna, ul. Sucharskiego 2, 35 -225, Rzeszów .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na studia oraz kształcenia na nich po zawarciu z WSIiZ umowy o świadczenie usług edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO,  
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. W przypadku Pani/Pana rezygnacji z przyjęcia na studia w WSIiZ przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od daty zgłoszenia rezygnacji i odbioru dokumentacji.
  2. W przypadku nieprzyjęcia na studia przez okres procedury odwoławczej i odbioru złożonych dokumentów, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
  3. W przypadku przyjęcia na studia przez okres studiów i zgodnie z art. 4 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16.09.2016 r. przez okres 50 lat od ich ukończenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest WSIiZ (np. obsługa systemów informatycznych) lub wynikać to będzie z przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. W przypadku kandydatek/kandydatów na studia w procesie rekrutacji prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, żądania ich usunięcia na zasadach określonych przepisami RODO.
  2. W przypadku studentek/studentów prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, żądania ich usunięcia na zasadach określonych przepisami RODO, z uwzględnieniem właściwych przepisów w zakresie dokumentacji przebiegu studiów.
 9. Z Administratorem można skontaktować się  poprzez adres e-mail rodo@wsiz.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjęć.

Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych orgaznizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, w których mogę wziąć udział.

Do wypełnienia formularza należy przygotować

 • dowód osobisty,
 • zdjęcie w wersji on-line,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (nie dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie).
Rozpocznij rejestrację

Błąd !

Uwaga

Sukces